Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov pre internetový obchod Loretta

Vážení klienti a obchodní partneri,

V súvislosti s blížiacou sa účinnosťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) sme pristúpili k revízií postupov pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Zároveň Vám poskytujeme nasledovné základné informácie:

Prevádzkovateľom osobných údajov je: LORETTA s. r. o., so sídlom: Smetanova 9 911 01 Trenčín, IČO: 47 550 724

Email: loretta@loretta.sk
Telefon: +421944991316

Kde sa na nás môžete obrátiť? 

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese gdpr@loretta.sk.

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie vybavovanie objednávok (dodanie tovaru) z internetového obchodu prevádzkovateľa a súvisiace úkony. 

Rozsah spracúvaných osobných údajov je: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, email a telefónne číslo. 

Zdroj osobných údajov: Osobné údaje získavame priamo od Vás. 

Právny základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvných povinností a predzmluvných vzťahov, vo vzťahu k vystavovaniu daňových dokladov je právnym základom osobitný právny predpis.

Príjemcovia osobných údajov: Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť právnym a ekonomickým poradcom, ktorí sú vždy viazaní mlčanlivosťou, prípadne iným orgánom, ktoré majú na tieto osobné údaje nárok na základe zákona (súd, polícia, daňový úrad a pod.).

Dochádza k profilovaniu?

Prevádzkovateľ osobných údajov nevyužíva pri spracúvaní elektronické vyhodnocovanie osobných údajov (tzv. profilovanie). 

Doba spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje sú spracúvané počas 3 roky od dodania tovaru. Daňové doklady s Vašimi údajmi sú uchovávané 10 rokov od skončenia kalendárneho roku, v ktorom boli vystavené.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov: Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, informácie o prenose do tretích krajín a zárukách v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dobe uchovávania, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k informáciám podľa predchádzajúceho bodu. Na základe osobitnej žiadosti máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu: Ak zistíte, že spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, máte právo na opravu týchto údajov. Prosím informujte nás o prípadných chybách vo Vašich osobných údajoch.

Právo na výmaz: Ako dotknutá osoba máte právo žiadať vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie). Toto právo však nie je absolútne a Vaše osobné údaje nemusíme vymazať, ak na ich spracúvanie máme oprávnený záujem, alebo iný právny základ (napr. ak nám spracúvanie údajov vyplýva z uzatvorenej zmluvy, alebo zo zákona). Takéto údaje potom budú vymazané až po splnení ich účelu.

Právo na obmedzenie spracovania: V zákonom a nariadením uvedených situáciách máte  máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, najmä ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti, alebo ak máte podozrenie, že spracúvanie osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov, alebo žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia.

Právo na prenositeľnosť údajov: Po splnení právom predpokladaných podmienok nás môžete požiadať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje potom v zodpovedajúcom formáte poskytneme Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné technické prekážky.

Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ako postupujeme pri vybavovaní Vašich žiadostí a podnetov?

Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v mieste podnikania prevádzkovateľa (napr. v prípadoch bežných emailových žiadostí alebo telefonátov).

Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné.

Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo domáhať sa ochrany Vašich práv súdnou cestou. 

Dochádza k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané primárne len v rámci Európskej únie, prípadne v krajinách o ktorých Európska komisia rozhodla, že ide o krajiny, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Zoznam krajín, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany nájdete tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany.

Ako môžete odvolať súhlas? 

Súhlas založený na princípe dobrovoľnosti a máte právo kedykoľvek svoj súhlas úplne alebo sčasti odvolať, a to (i) zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na adresu gdpr@loretta.sk alebo (ii) zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie alebo (iii) jednoduchým prejavením tohto svojho nesúhlasu odkliknutím linku na príslušnom mieste v doručenej správe alebo (iv) vyjadrením svojho nesúhlasu počas telefonického rozhovoru s prevádzkovateľom, resp. povereným obchodným partnerom. V prípade odvolania súhlasu bude spracúvanie osobných údajov založených na súhlase bezodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním.

Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.05.2018.