Obchodné podmienky

 

Elektronického obchodu obchodnej spoločnosti LORETTA s. r. o.

so sídlom  Smetanova 9 911 01 Trenčín, IČO: 47 550 724,  DIČ: 202 395 8541

Tel:+421 944 991 316, e-mail: loretta@loretta.sk

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: Trenčín, vložka č. 29597/R

Úvodné ustanovenia a výklad pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právny vzťah medzi predávajúcim z kúpnej zmluvy, ktorým je spoločnosť LORETTA s. r. o., so sídlom  Smetanova 9 911 01 Trenčín, IČO: 47 550 724, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 29597/R ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“ alebo aj „Loretta“) a kupujúcim ako konečným zákazníkom, ktorý môže byť aj v postavení spotrebiteľa (ďalej len „Kupujúci“).

Vymedzenie základných pojmov:

Loretta alebo Predávajúci – Obchodná spoločnosť podnikajúca pod obchodným menom LORETTA s. r. o., so sídlom  Smetanova 9 911 01 Trenčín, IČO: 47 550 724, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 29597/R, ktorej predmetom podnikania je predovšetkým oblasť zlatníctva a klenotníctva.

Kupujúci – Právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila alebo uzatvorí kúpnu zmluvu s Predávajúcim, pričom môže vystupovať v postavení spotrebiteľa alebo podnikateľa.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľ je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Na účely týchto VOP sa za Podnikateľa považuje aj osoba, ktorá koná pri uzatvorení kúpnej zmluvy s Predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pokiaľ Kupujúci uvedie pri vykonávaní objednávky svoje identifikačné číslo – IČO, má sa za to, že Kupujúci koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, pričom týmto berie na vedomie, že sa na neho vzťahujú ustanovenia týchto VOP pre Podnikateľov.


Výkladové pravidlo: V prípade akýchkoľvek rozporov medzi VOP a individuálnou kúpnou zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim, majú prednosť dojednania individuálnej kúpnej zmluvy.

Akékoľvek zmeny alebo dojednania líšiace sa od týchto VOP si vyžadujú pre svoju platnosť podpis štatutárneho orgánu Predávajúceho s tým, že takto dojednané odlišné obchodné podmienky sa vzťahujú len na jednotlivo uzavreté zmluvy. Akékoľvek zmeny vykonané zo strany zamestnancov alebo iných pracovníkov Predávajúceho, ktoré nie sú v súlade s týmito VOP sa budú považovať za neplatné, pokiaľ nebudú opatrené podpisom štatutárneho orgánu Predávajúceho resp. pokiaľ zo strany Predávajúceho prostredníctvom jeho štatutárneho orgánu nedôjde k písomnej akceptácii návrhu na zmenu týchto podmienok.

Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), ako aj ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý je Podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný  zákonník“), ako aj ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Vykonaním objednávky Kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, s podmienkami v nich stanovenými súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópia VOP bude Kupujúcemu zaslaná ako príloha potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu resp. budú Kupujúcemu odovzdané iným spôsobom.

Tieto VOP sú k dispozícii na webovom sídle Predávajúceho a je tak umožnená ich účinná distribúcia smerom ku Kupujúcim.

KÚPNA ZMLUVA

Všeobecné ustanovenia

 • Kúpna zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzniká potvrdením objednávky vykonanej zo strany Kupujúceho. Toto potvrdenie Predávajúci vykoná Kupujúcemu e-mailom na ním zadanú e-mailovú adresu, resp. iným vhodným spôsobom. Uzatvorenú zmluvu vrátane jej základných podmienok a dohodnutej ceny možno meniť alebo zrušiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo na základe dôvodov uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
 • Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť k nemu vlastnícke právo a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.
 • Akékoľvek ponuky na predaj tovarov alebo služieb zverejnené na webovej stránke Predávajúceho sú nezáväzné a Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tieto tovary a služby. Súčasťou alebo príslušenstvom tovaru nie sú dekoračné predmety, ktoré tvoria súčasť vyobrazenia tohto tovaru v rámci jeho prezentácie.
 • Šperky dodané zo strany Predávajúceho budú označené puncom Slovenského puncového úradu podľa zákona č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov. Ku všetkým šperkom s osadeným diamantmi resp. briliantmi bude zo strany Predávajúceho dodaný aj certifikát o pravosti a kvalite kameňov (4C), kde je uvedená hmotnosť v karátoch (ct), typ obrúsenia, čistota a farba diamantu.
 • Pokiaľ vzniknú Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy nejaké náklady, tieto náklady znáša v plnom rozsahu Kupujúci, a to bez akéhokoľvek nároku Kupujúceho na refundáciu týchto nákladov od Predávajúceho.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru. Do tej doby nesmie Kupujúci tento tovar žiadnym spôsobom scudziť, t.j. napr. ho predať, darovať, použiť ako vklad do spoločnosti alebo s ním akokoľvek nakladať, t.j. napr. ho založiť, prenajať alebo vypožičať. Kupujúci nemá právo s takýmto tovarom bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho disponovať, pričom po prevzatí tovaru nesie v plnom rozsahu riziko nebezpečenstva škody na tovare, straty alebo zničenie tovaru.
 • Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar, doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru podľa ustanovení týchto VOP.
 • Predávajúci si splní povinnosť dodať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s týmto tovarom v dojednanom mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 • Ak má Predávajúci podľa požiadavky Kupujúceho alebo dojednania strán tovar odoslať, dodá tovar Kupujúcemu, ktorý je podnikateľovi odovzdaním tovaru prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Pokiaľ je Kupujúci spotrebiteľom, Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar až, keď mu je tovar odovzdaný zo strany dopravcu.
 • Pokiaľ by v súvislosti s uskutočnením obchodu došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty alebo inému obdobnému zásahu, Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť uzatvorenú kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú. V takomto prípade bude Predávajúci o uvedenej skutočnosti informovať Kupujúceho.
 • Ak Kupujúci objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho za cenu, ktorá bola zverejnená v dôsledku omylu Predávajúceho alebo v dôsledku chyby informačného systému Predávajúceho, má Predávajúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť. Predávajúci je však v takom prípade Kupujúceho o takejto skutočnosti informovať bez zbytočného odkladu po tom čo sa o tejto skutočnosti dozvedel.

Objednanie tovaru

 • Tovar je možné objednať:
 1. osobne v prevádzkach Predávajúceho
 2. cez elektronický obchod Predávajúceho umiestnený na webovom sídle Predávajúceho
 • V prípade objednania prsteňov zo strany Kupujúceho je tento pred vykonaním objednávky povinný venovať náležitú pozornosť a starostlivosť zmeraniu a následnému zadaniu požadovanej veľkosti prsteňa. V prípade uvedenia nesprávnych alebo neúplných informácií zo strany Kupujúceho, tieto nemôžu byť dôvodom na uplatnenie reklamácie zo strany Kupujúceho. Pri ďalšej úprave takéhoto tovaru môže dôjsť ku komplikáciám, a to napr. s usadením kameňov, povrchovými úpravami a pod. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade niektorých modelov prsteňov, a to predovšetkým u prsteňov s osadením kameňov okolo celého obvodu prsteňa nie je možná akákoľvek úprava veľkosti prsteňa.
 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má možnosť sa pred vykonaním samotnej objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane všetkých ďalších poplatkov súvisiacich s danou kúpou. Pre určenie ceny tovaru je rozhodujúca jeho cena v čase objednania tovaru. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má možnosť sa pred vykonaním samotnej objednávky oboznámiť s informáciou, po akú dobu zostáva ponuka tovaru alebo jeho cena v platnosti.

Podmienky dodania tovaru

 • Kupujúci si pri objednaní tovaru môže so súhlasom Predávajúceho zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru:
 1. osobný odber v prevádzkarni Predávajúceho alebo na inom ním určenom mieste
 2. zasielanie tovaru prostredníctvom dopravcu – kuriérskej služby
 3. zasielanie tovaru poštou na adresu určenú Kupujúcim
 • S ohľadom na osobitý charakter dodávaného tovaru zo strany Predávajúceho (šperky), závisí dodacia lehota na tovar objednaný zo strany Kupujúceho od prevádzkových možností Predávajúceho.
 • Zásnubné šperky – dodacia lehota 4 dni, dohoda možná.
 • Svadobné obrúčky – dodacia lehota – 5 dní, dohoda možná.
 • V prípade objednania väčšiny zásnubných prsteňov, je dodacia lehota 5 pracovných dní.
 • V prípade objednania snubných prsteňov vyrábaných pre Kupujúceho na zákazku, je dodacia lehota tohto tovaru najviac 6 týždňov.  Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota zo strany Predávajúceho predĺžená, a to až o 7 dní. O dlhší čas môže byť dodacia lehota predĺžená len po individuálnej dohode s Kupujúcim (napr. v prechodnom období z prevádzkových dôvodov spôsobených  preťažením výroby a pod.). O tejto skutočnosti bude Kupujúci zo strany Predávajúceho včas informovaný.
 • Objednaný šperk bude Kupujúcemu osobne odovzdaný resp. doručený zo strany Predávajúceho v originálnej škatuľke LORETTA spolu s príslušným daňovým dokladom na celkovú sumu objednaného tovaru.
 • Jednotlivé spôsoby dopravy sú Kupujúcemu ponúknuté podľa ich aktuálnej dostupnosti, hmotnosti a rozmeru tovaru, vzdialenosti do miesta určenia ako aj ďalších skutočností.
 • Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar v lehote dojednanej medzi stranami pri objednávke tovaru. V prípade, ak dôjde zo strany Predávajúceho k omeškaniu s dodávku tovaru Kupujúcemu v dôsledku zásahu vyššej moci, výpadku informačného systému Predávajúceho alebo v dôsledku porušenia povinností tretej osoby, Predávajúci za oneskorené dodanie tovaru nenesie žiadnu zodpovednosť.
 • V prípade prevzatia tovaru objednaného na základe objednávky, ktorá bola uhradená vopred prevodom na účet alebo iným spôsobom vopred, môže Predávajúci alebo zmluvný partner Predávajúceho poverený odovzdaním tovaru Kupujúcemu požadovať preukázanie totožnosti Kupujúceho alebo jeho štatutárneho orgánu a predloženie jeho identifikačného preukazu, a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Pokiaľ je Kupujúcim právnická osoba, výdaj tohto tovaru bude umožnený iba jeho štatutárnemu orgánu, resp. osobe, ktorá sa preukáže plnomocenstvom na uskutočnenie tohto úkonu alebo osobe, ktorá je uvedená v objednávke ako osoba oprávnená na prevzatie tovaru. V prípade nepreukázania totožnosti príjemcu tovaru, je Predávajúci oprávnený odoprieť vydanie tohto tovaru.
 • Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru si tovar riadne prezrieť. Pokiaľ si Kupujúci tovar po jeho dodaní riadne neprezrie, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho dodania.
 • Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru skontrolovať (za prítomnosti dopravcu) stav zásielky, a to čo neporušenosti jeho obalu, počtu balíkov tovaru a pod. podľa priloženého dodacieho listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prijatie tovaru – zásielky, pokiaľ pri tejto obhliadke zistí, že tovar resp. zásielka je neúplná, poškodená alebo inak nezodpovedajúca dojednanému tovaru podľa kúpnej zmluvy. Pokiaľ by aj napriek tomu Kupujúci takto poškodenú zásielku od prepravcu prevzal, je nevyhnutné poškodenie alebo neúplnosť zásielky podrobne popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. O tejto skutočnosti je potrebné ďalej Predávajúceho bez zbytočného odkladu upozorniť formou e-mailu na e-mailovú adresu Predávajúceho alebo poštou na adresu Predávajúceho. Okrem toho je taktiež potrebné s dopravcom spísať protokol o škode a tento bez zbytočného odkladu tiež zaslať Predávajúcemu formou e-mailu, alebo poštou.

Možnosti platby za tovar

 • Cenu tovaru je možné zo strany Kupujúceho uhradiť:
 1. v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste Predávajúceho, a to až do výšky 5.000 €,
 2. prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste  Predávajúceho (platobnou kartou),
 3. vopred bankovým prevodom na účet Predávajúceho,
 4. platbou on-line cez internetové rozhranie banky,
 5. v hotovosti príp. platobnou kartou na dobierku pri doručení tovaru,
 • Po odoslaní objednávky nie je možné dodatočne zmeniť fakturačné údaje Kupujúceho.

Zodpovednosť za vady tovaru, Záručné podmienky a reklamácia

 • Zodpovednosť za vady tovaru a záruka
 • Všetky šperky zakúpené prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho sú originálnym produktom značky LORETTA, pričom Predávajúci vo vzťahu k týmto tovarom poskytuje doživotnú záruku. Doživotná záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a preukázateľné vady výroby.
 • Zodpovednosť za vady predávaného tovaru, vrátane zodpovednosti v rámci záruky, sa riadi príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, a to predovšetkým ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka v platnom znení. Ako záručný list slúži doklad o kúpe tovaru.
 • Predávajúci zodpovedá za vady predávaného tovaru Kupujúcemu. Predávajúci zodpovedá, že tovar je akosti a má úžitkové vlastnosti, ktoré sú pre daný tovar požadované Kupujúcim v kúpnej zmluve, alebo popisované Predávajúcim tohto tovaru. V prípade absencie takéhoto popisu zodpovedá Predávajúci, že tovar je akosti a má úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé a že zodpovedá požiadavkám stanoveným právnymi predpismi.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené jeho mechanickým poškodením , nadmerným mechanickým zaťažením alebo znečistením a to napr. v prípade  poškriabania tovaru, zlomenia alebo ulomenia, prasknutia, roztrhnutia, rozbitia, pokrivenia, stlačenia, alebo iného obdobného mechanického poškodenia tovaru.
 • Predávajúci ďalej nezodpovedá za vady tovaru spôsobené jeho neopatrným alebo inak nevhodným zaobchádzaním alebo nosením. Predávajúci ďalej nezodpovedá za vady tovaru spôsobené v dôsledku nedodržania pokynov pre riadnu starostlivosť.  
 • V prípade objednania prsteňov zo strany Kupujúceho je tento pred vykonaním objednávky povinný venovať náležitú pozornosť a starostlivosť zmeraniu a následnému zadaniu požadovanej veľkosti prsteňa. V prípade uvedenia nesprávnych alebo neúplných informácií zo strany Kupujúceho, tieto nemôžu byť dôvodom na uplatnenie reklamácie zo strany Kupujúceho.
 • V prípade akéhokoľvek zásahu vykonaného do tovaru zo strany tretej osoby záruka poskytnutá na tovar dodaný zo strany Predávajúceho zaniká.  

Reklamácia všeobecne

 • Reklamáciu je možné zo strany Kupujúceho uplatniť u Predávajúceho písomne prostredníctvom poštovej prepravy, elektronicky na e-mailovou adresu Predávajúceho: loretta@loretta.sk, alebo osobne v prevádzkarni Predávajúceho.
 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom.
 • V prípade úspešného uplatnenia reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania vybavenia reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje a teda platí, že neprestala plynúť. Ak bola reklamácia tovaru v záručnej dobe vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba začne plynúť ohľadom nového tovaru znova odo dňa vybavenia reklamácie.

Reklamácia zo strany Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

 • Pokiaľ má tovar vadu, ktorá je odstrániteľná, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo požadovať od Predávajúceho túto vadu bezplatne odstrániť, právo na výmenu vadného tovaru alebo jeho vadnej súčasti. Ak to nie je možné, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • Pokiaľ má tovar vadu, ktorá je neodstrániteľná, pričom táto vada bráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo na výmenu vadného tovaru alebo jeho vadnej súčasti alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva patria Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom pokiaľ síce ide o odstrániteľné chyby, ale pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže Kupujúci tovar riadne užívať.
 • Pokiaľ má tovar vadu, ktorá je neodstrániteľná a  Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • Voľba medzi uvedenými nárokmi prináleží Kupujúcemu. Pokiaľ Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v Predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, tento spôsob zvolí Predávajúci.
 • V prípade ak je tovar predaný so zľavou z dôvodu jeho vady, nie je možné zo strany Kupujúceho uplatniť nároky z vád tohto tovaru, pre ktoré bola zľava poskytnutá.
 • Po uplatnení reklamácie zo strany Predávajúceho je tento povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr v lehote do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si posúdenie reklamácie vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Kupujúceho.
 • Po tom čo dôjde k určeniu spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu ihneď, v odôvodnených prípadoch však možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehota 30 dní na vybavenie reklamácie však nie je záväzná voči Kupujúcemu, ktorý je podnikateľom podľa týchto VOP a s ktorým právny vzťah s Predávajúcim sa spravuje Obchodným zákonníkom. Pre práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom sa použijú príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
 • Ak dôjde uplatneniu reklamácie zo strany  Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, Predávajúci môže zamietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom kópiu odborného posúdenia najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak dôjde zo strany Predávajúceho k zamietnutiu reklamácie po uplynutí 12 mesiacov od kúpy tovaru, je Predávajúci povinný na doklade o vybavení reklamácie Kupujúcemu uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Pokiaľ sa odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu tovaru, všetky účelne vynaložené náklady spojené s vykonaním odborného posúdenia znáša Predávajúci, ktorý je povinný ich Kupujúcemu uhradiť najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť Predávajúcim zamietnutá.  

Reklamácia Kupujúceho, ktorý je podnikateľom

 • Ak je Kupujúcim podnikateľ podľa VOP, Predávajúci rozhodne o vybavení reklamácie v lehote 30 dní od jej uplatnenia. O tomto rozhodnutí bude Kupujúci zo strany Predávajúceho vhodným spôsobom informovaný.
 • Pokiaľ má tovar vadu, ktorá je odstrániteľná, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná ale povaha vady nebráni obvyklému užívaniu tovaru, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru.
 • Pokiaľ má tovar vadu, ktorá nie je odstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, je predávajúci oprávnený vadný tovar Kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami alebo vystaviť v uvedenej veci dobropis.

Odstúpenie od zmluvy pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku

 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo podľa ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“) od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote  odstúpenie od zmluvy zaslané Predávajúcemu. Toto právo prináleží Kupujúcemu aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho vyzdvihol osobne v priestoroch prevádzkarne Predávajúceho.
 • Formulár k odstúpeniu od Zmluvy je k dispozícii tu. Odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci zaslať podľa kontaktných údajov uvedených v záhlaví týchto VOP.
 • Právo odstúpiť od zmluvy však Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom neprináleží vo vzťahu k tovaru, ktorý je individuálne vyhotovený na zákazku alebo na zákazku upravený. Ide predovšetkým o tovar ako obrúčky, prstene, retiazky, náramky alebo iné šperky, ktoré sú vyhotovené podľa požiadaviek Kupujúceho alebo osobitne upravené napr. gravírovaním, povrchovou úpravou alebo iným individuálnym spôsobom zmenené. Rovnako tak obrúčky, prstene, retiazky, náramky alebo iné šperky dodané ako tovar atypických rozmerov, ktoré nie sú bežne dostupné.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom je tento povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Tovar by mal Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, bez akýchkoľvek poškodení a znečistenia, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, ak nebude zo strany Kupujúceho tovar vrátený v stave v akom ho prevzal, môže Predávajúci požadovať v súlade s ust. §10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku od takéhoto Kupujúceho sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.
 • Predávajúci vráti Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom sumu za vrátený tovar najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy Predávajúcemu.
 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy znáša všetky náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.
 • V prípade, ak je v súvislosti s kúpou tovaru ohľadom ktorého došlo zo strany Kupujúceho k odstúpeniu od zmluvy Kupujúcemu dodaný akýkoľvek ďalší tovar bezodplatne ako darček je takáto darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že v prípade ak dôjde k využitiu práva Kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva ohľadom bezodplatne poskytnutého tovaru ako darčeka stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním poskytnuté darčeky.

 Alternatívne riešenie sporov

 • V prípade, ak nie je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom spokojný so spôsobom, akým bola zo strany Predávajúceho vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu podľa ust. § 11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).
 • Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 11 ods. 2 a nasl. Zákona o alternatívnom riešení sporov.
 • Formou alternatívneho riešenia sporov môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom a spory s takouto zmluvou súvisiace. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov sa podáva subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Okrem alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim Loretta je v súlade s ust. § 3 ods. 2 písm. c) Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, web: www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo voľby, na ktorom z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa bude domáhať svojich práv.
 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov dostupnú on-line na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané v súlade a na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“ alebo “Nariadenie GDPR“)
 • Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho len za účelom bezproblémového vybavenia jeho objednávky a zaväzuje sa, že údaje nebudú zneužité ani poskytnuté tretím stranám (s výnimkou Slovenskej pošty alebo prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zásielky).
 • Kupujúci poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, príp. IČO, e – mailová adresa, telefónne číslo (ďalej spoločne len ako „Osobné údaje“) a dáva Predávajúcemu svoj súhlas k ich zhromažďovaniu a spracovávaniu pre účely plnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy ako aj na využitie pre marketingové účely Predávajúceho.
 • Poskytnuté Osobné údaje budú spracúvané len zo strany Predávajúceho alebo ním určeného sprostredkovateľa. Iným subjektom môže byť poskytnutý prístup k osobným údajom Kupujúcich  len v prípadoch výslovne stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä v rámci edičnej povinnosti v priebehu trestného, správneho či iného konania.
 • Kupujúci je povinný svoje Osobné údaje zadávané v rámci elektronického obchodu Predávajúceho uvádzať správne a pravdivo. Rovnako je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o akejkoľvek zmene vo svojich Osobných údajoch v prípade jeho registrácie v rámci elektronického obchodu Predávajúceho.
 • Kupujúci potvrdzuje, že Osobné údaje poskytnuté Predávajúcemu sú pravdivé, pričom nesie právnu zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
 • Predávajúci bude Osobné údaje spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 • Kupujúci má právo na prístup k svojím Osobným údajom ako aj právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie resp.  odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 • Kupujúci udeľuje svoj súhlas až do odvolania. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu a môže tak urobiť písomnou formou alebo e-mailom.
 • Viac informácií nájdete na samostatnej stránke: Ochrana osobných údajov

Záverečné ustanovenia

 • Kupujúci berie na vedomie, že orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
 • Všetka korešpondencia medzi zmluvnými stranami súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to buď elektronickou poštou, osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb.
 • V prípade doručovania pošty elektronickou poštou je správa doručená druhej zmluvnej strane v momente jej odoslania do dispozičnej sféry jej adresáta. V prípade doručovania pošty osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je správa doručená okamihom prevzatia zásielky jej adresátom. V prípade doručovania pošty osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je správa doručená tiež odopretím prijatia zásielky. V prípade doručovania zásielky prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je správa doručená aj vrátením doručovanej zásielky odosielateľovi po márnom uplynutí lehoty pre vyzdvihnutie zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb nedozvedel.
 • Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, zmluvné strany sa zaväzujú takéto sporné ustanovenie nahradiť ustanovením, ktorého zmysel neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu v čo najväčšej miere zodpovedá. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného alebo niektorých ustanovení nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 10.12.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár)

údaje označené * sú povinné

Meno a Priezvisko* :

Adresa* :

LORETTA s. r. o.

Dolná Súča 723,

913 32 Dolná Súča
Slovenská republika

VEC:

Odstúpenie od zmluvy

Vážená spoločnosť,

Týmto si dovoľujem odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s Vašou spoločnosťou. Predmetom kúpnej zmluvy bola kúpa tovaru.

Označenie zakúpeného tovaru*: ________________________________________________

Faktúra č*: ___________________________________________________________________

Dátum prevzatia tovaru*:_______________________________________________________

Číslo účtu kde mi bude vrátená kúpna cena tovaru*: _______________________________

Dôvod odstúpenia od zmluvy:__________________________________________________

______________________

Meno a Priezvisko*

Kupujúci – spotrebiteľ